1. BLTAX is in Middelburg gevestigd en onder nummer 71235744 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en oefent een belastingadviespraktijk uit.
 2. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan BLTAX wordt verstrekt, alsmede op alle (overige) rechtsbetrekkingen die met de opdracht samenhangen.
 3. Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen onder verwijzing naar artikel 6:225, derde lid BW.
 4. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BLTAX. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407, tweede lid BW wordt uitgesloten.
 5. De uitvoering van opdrachten door BLTAX geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door BLTAX uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen derden niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 6. Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door BLTAX afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat BLTAX in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens deze verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium (exclusief verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting) met een maximum van EUR 10.000.
 7. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt in ieder geval indien die niet schriftelijk en gemotiveerd aan BLTAX bekend zijn gemaakt binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten waarop hij de vordering baseert.
 8. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op ieder die voor BLTAX werkzaam is, of die door BLTAX voor een opdracht of werkzaamheden wordt ingeschakeld.
 9. BLTAX is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Bij de inschakeling van een derde is BLTAX gerechtigd een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de derde mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 10. Alle opdrachten zullen op uurbasis tegen de gebruikelijke uurtarieven van BLTAX (eventueel vermeerderd met kantoorkosten) worden afgerekend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De uurtarieven worden jaarlijks op 1 januari vastgesteld. Dit kan ertoe leiden dat de uurtarieven in lopende opdrachten worden aangepast. Alle door BLTAX in rekening gebrachte bedragen aan honorarium en (kantoor)kosten zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Ten behoeve van opdrachtgever betaalde verschotten worden doorbelast.
 11. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 (veertien) dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is BLTAX zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.
 12. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen alle verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.
 13. BLTAX kent een interne klachtenregeling die geraadpleegd kan worden op haar website. Bezwaren tegen de hoogte van declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 14. Op de rechtsverhouding tussen BLTAX en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen BLTAX en de opdrachtgever kennis te nemen.